محدثه عيوضی

محدثه عيوضی

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
سعيده مزيدی

سعيده مزيدی

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
حليمه خاندوردی

حليمه خاندوردی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
بندرترکمن
الميرا مساح مارالانی

الميرا مساح مارالانی

تخصص گوش، گلو، بيني و جراحي سر و گردن
بندرترکمن
محمد انصاری

محمد انصاری

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
تاج محمد ایلمانی

تاج محمد ایلمانی

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
فربد هاشم دباغيان

فربد هاشم دباغيان

تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
بندرترکمن
نسيم قلی زاده

نسيم قلی زاده

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
مهدی زاهدی

مهدی زاهدی

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
يعقوب گلشنی

يعقوب گلشنی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
بندرترکمن
رحیم کر

رحیم کر

دکترای حرفه ای داروسازی
بندرترکمن
مصطفی طهماسب نژاد

مصطفی طهماسب نژاد

تخصص تصوير برداری (راديولوژی)
بندرترکمن
اعظم احمدی

اعظم احمدی

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
غياث گل

غياث گل

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
جليل يزدانی

جليل يزدانی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
بندرترکمن
گلناز وزيری

گلناز وزيری

دکترای حرفه ای داروسازی
بندرترکمن
انه بخت پوری

انه بخت پوری

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
منصور میرزا علی

منصور میرزا علی

بيماری های قلب و عروق
بندرترکمن
تاج گلدی كتوكی

تاج گلدی كتوكی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
بندرترکمن
عاشرمحمد قره جه

عاشرمحمد قره جه

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
صالح كر

صالح كر

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
بندرترکمن
حميده ايزديار

حميده ايزديار

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
سيده فاطمه عابدی ارزفونی

سيده فاطمه عابدی ارزفونی

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
نيلوفر اميرنيرومند

نيلوفر اميرنيرومند

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
هادی حاجی طاهری

هادی حاجی طاهری

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
ناديا وكيلی صادقی

ناديا وكيلی صادقی

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
عبدالرحمن عابدی کر

عبدالرحمن عابدی کر

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
بندرترکمن
محمدقلی حاجی ايری

محمدقلی حاجی ايری

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
حاجی پیخی کم

حاجی پیخی کم

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
سعيده تاتار

سعيده تاتار

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
بندرترکمن
سارا شيرمحمدلی

سارا شيرمحمدلی

دکترای حرفه ای داروسازی
بندرترکمن
عبدالجبار ارخی

عبدالجبار ارخی

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
جيلان شيرعلی

جيلان شيرعلی

دکترای حرفه ای داروسازی
بندرترکمن
سيدجواد حسينی

سيدجواد حسينی

دکترای حرفه ای داروسازی
بندرترکمن
احمد سپهری

احمد سپهری

آسيب شناسی (پاتولوژی)
بندرترکمن
الميرا سالارنيا

الميرا سالارنيا

دکترای حرفه ای داروسازی
بندرترکمن
مريم السادات عرفانی

مريم السادات عرفانی

دکترای حرفه ای داروسازی
بندرترکمن
ارازمحمد داودی پور

ارازمحمد داودی پور

دکترای حرفه ای داروسازی
بندرترکمن
سيده مريم ميرقربانی

سيده مريم ميرقربانی

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
سيدبهادر ايزديار

سيدبهادر ايزديار

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
فهامه فدائی رسكتی

فهامه فدائی رسكتی

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
شمس الدين بابايانی

شمس الدين بابايانی

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
فرشيد آهنی

فرشيد آهنی

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
مظفر اونق

مظفر اونق

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
عثمان ايری

عثمان ايری

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
الياس اصفهانيانی

الياس اصفهانيانی

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
ماريا پاويز

ماريا پاويز

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
سراج الدين عارف نيا

سراج الدين عارف نيا

تخصص بيماری های کودکان
بندرترکمن
عبد الهی اعتصامی

عبد الهی اعتصامی

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
عبدالغفور فروهر

عبدالغفور فروهر

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
رحمن ايری

رحمن ايری

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
محمدصالح جنک جان

محمدصالح جنک جان

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
بندرترکمن
جمشيد ايگدری

جمشيد ايگدری

آسيب شناسی (پاتولوژی)
بندرترکمن
عبدالحکیم توانگری

عبدالحکیم توانگری

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
عاطفه مخدومی

عاطفه مخدومی

شنوايی شناسی (اديولوژی)
بندرترکمن
هادي حاجی طاهری

هادي حاجی طاهری

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
قاقا خواجه

قاقا خواجه

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
اورانوس راشدی

اورانوس راشدی

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
بشيرمحمد پژمان

بشيرمحمد پژمان

بيماری های عفونی و گرمسيری
بندرترکمن
عبدالمنان روزفراخ

عبدالمنان روزفراخ

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
نورمحمد سقلی

نورمحمد سقلی

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
بهاره جليلی

بهاره جليلی

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
عبدالعزيز آخوندی

عبدالعزيز آخوندی

بيماری های داخلی
بندرترکمن
سعید حاجی طاهری

سعید حاجی طاهری

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
سعيد حاجی طاهری

سعيد حاجی طاهری

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
شيوا كيانی

شيوا كيانی

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
عبدالناصر معظمی

عبدالناصر معظمی

بيماری های داخلی
بندرترکمن
عاليه جاذبی

عاليه جاذبی

بينايي سنجي (اپتومتري)
بندرترکمن
امين كر

امين كر

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
سيما كبوتری

سيما كبوتری

زنان و زايمان
بندرترکمن
الياس كر

الياس كر

بينايی سنجی (اپتومتری)
بندرترکمن
مهرداد چالاک

مهرداد چالاک

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
عبدالمجيد قرجه

عبدالمجيد قرجه

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
عبداله آسوده

عبداله آسوده

دکترای حرفه ای پزشکي
بندرترکمن
عبدالناصر اعتمادی

عبدالناصر اعتمادی

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
زهرا حسين شهرياری

زهرا حسين شهرياری

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
بيژن يزدانی

بيژن يزدانی

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
طالب نيازی

طالب نيازی

دکترای حرفه ای پزشکی
بندرترکمن
سميرا عبدالهی

سميرا عبدالهی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
حوریا ایری

حوریا ایری

کارشناس مامايی
بندرترکمن
آزيتا هخامنشی

آزيتا هخامنشی

کارشناس فيزيوتراپی
بندرترکمن
آرزو كلته

آرزو كلته

کارشناس مامايی
بندرترکمن
عافيه نعيمی توماج

عافيه نعيمی توماج

کارشناس مامايی
بندرترکمن
فاطمه فتحی هل آباد

فاطمه فتحی هل آباد

کارشناس فيزيوتراپی
بندرترکمن
بی بی هاجر قزل

بی بی هاجر قزل

کارشناس مامايی
بندرترکمن
سحر عاشورپور

سحر عاشورپور

کارشناس مامايی
بندرترکمن
گزل شافعی قرنجیک

گزل شافعی قرنجیک

کارشناس مامايی
بندرترکمن
ام کلثوم کلته

ام کلثوم کلته

کارشناس مامايی
بندرترکمن
الهه بهلول

الهه بهلول

کارشناس مامايی
بندرترکمن
بی بی صدیقه نظرنژاد

بی بی صدیقه نظرنژاد

کارشناس مامايی
بندرترکمن
زهرا دارسنج

زهرا دارسنج

کارشناس مامايی
بندرترکمن
فاطمه باقی

فاطمه باقی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
عاليه كرد

عاليه كرد

کارشناس مامايی
بندرترکمن
سكينه ماهری

سكينه ماهری

کارشناس مامايی
بندرترکمن
آنه بی بی عابدی کر

آنه بی بی عابدی کر

کارشناس مامايی
بندرترکمن
نياز ايرجی

نياز ايرجی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
نفيسه حنفی

نفيسه حنفی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
آسيه ايمری

آسيه ايمری

کارشناس مامايی
بندرترکمن
مارال نيازی

مارال نيازی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
مارال امانی

مارال امانی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
مژگان رسولی

مژگان رسولی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
فرزانه دانایی

فرزانه دانایی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
عاطفه درويشی جزی

عاطفه درويشی جزی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
معصومه صيادچی

معصومه صيادچی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
مرضيه عابدی شيردار

مرضيه عابدی شيردار

کارشناس مامايی
بندرترکمن
شيما بابايان

شيما بابايان

کارشناس مامايی
بندرترکمن
هاجر بالكانی

هاجر بالكانی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
فرنگيس پيران

فرنگيس پيران

کارشناس مامايی
بندرترکمن
ظريفه نظرنژاد

ظريفه نظرنژاد

کارشناس مامايی
بندرترکمن
فریده تاتاری

فریده تاتاری

کارشناس مامايی
بندرترکمن
عبدالخلیل پورقاز

عبدالخلیل پورقاز

کارشناس فيزيوتراپی
بندرترکمن
مریم کر

مریم کر

کارشناس مامايی
بندرترکمن
بی بی نعیمه کر

بی بی نعیمه کر

کارشناس مامايی
بندرترکمن
جميله پورقاز

جميله پورقاز

کارشناس مامايی
بندرترکمن
هاجر كر

هاجر كر

کارشناس فيزيوتراپی
بندرترکمن
معصومه فتحی هل آباد

معصومه فتحی هل آباد

کارشناس فيزيوتراپی
بندرترکمن
سميرا خزين

سميرا خزين

کارشناس مامايی
بندرترکمن
فريده ارخی

فريده ارخی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
طاهره كر

طاهره كر

کارشناس مامايی
بندرترکمن
مریم چهارنایی

مریم چهارنایی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
راحيل حسنيه

راحيل حسنيه

کارشناس مامايی
بندرترکمن
صفورا چرکز پور

صفورا چرکز پور

کارشناس مامايی
بندرترکمن
زليخا قرنجيک

زليخا قرنجيک

کارشناس مامايی
بندرترکمن
سليمه اعتمادی

سليمه اعتمادی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
حديثه فرخنده

حديثه فرخنده

کارشناس مامايی
بندرترکمن
آلتن سای پارسائی

آلتن سای پارسائی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
رحيمه سيستانی

رحيمه سيستانی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
مینا چوکان

مینا چوکان

کارشناس مامايی
بندرترکمن
آنه بی بی عابدی کر

آنه بی بی عابدی کر

کارشناس مامايی
بندرترکمن
مينوس ده باشيان

مينوس ده باشيان

کارشناس مامايی
بندرترکمن
فاطمه فندرسكی

فاطمه فندرسكی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
آی ناز كمی

آی ناز كمی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
حميده سالاری

حميده سالاری

کارشناس مامايی
بندرترکمن
ساجده كم

ساجده كم

کارشناس مامايی
بندرترکمن
هسل گرگانی

هسل گرگانی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
هاجر رحيم زاده گيوی

هاجر رحيم زاده گيوی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
تاج بی بی نعمتی

تاج بی بی نعمتی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
راحله توانا

راحله توانا

کارشناس مامايی
بندرترکمن
مهناز جهانبخش ابدی

مهناز جهانبخش ابدی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
صفيه خراسانی

صفيه خراسانی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
مریم ملاخانی

مریم ملاخانی

کارشناس مامايی
بندرترکمن
بهاره پسنديده

بهاره پسنديده

کارشناس مامايی
بندرترکمن
آيناز كلته

آيناز كلته

کارشناس مامايی
بندرترکمن
نغمه 	 آزادفر

نغمه آزادفر

کارشناس مامايی
بندرترکمن
عزیز اسلامی

عزیز اسلامی

کارشناس داروسازی
بندرترکمن
سلیمه عاشورمحمدی

سلیمه عاشورمحمدی

کارشناس مامایی
بندرترکمن
اناقليچ ايمری

اناقليچ ايمری

کارشناس داروسازی
بندرترکمن