فاطمه محمدنژاد

فاطمه محمدنژاد

دکترای حرفه ای پزشکی
آق قلا
اردشیر صحنه

اردشیر صحنه

دکترای حرفه ای پزشکی
آق قلا
یاشار وکیلی

یاشار وکیلی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
آق قلا
محمدآقا احمدی

محمدآقا احمدی

دکترای حرفه ای پزشکی
آق قلا
نغمه فرقانی

نغمه فرقانی

بیماری های کودکان
آق قلا
مشهد اودک

مشهد اودک

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
آق قلا
صفورا کاظمی

صفورا کاظمی

دکترای حرفه ای پزشکی
آق قلا
عثمان حبیب لی

عثمان حبیب لی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
آق قلا
علیرضا حبیبی

علیرضا حبیبی

دکترای حرفه ای پزشکی
آق قلا
میلاد علیمی

میلاد علیمی

بیماری های داخلی
آق قلا
تقاندردی جلیلی

تقاندردی جلیلی

دکترای حرفه ای داروسازي
آق قلا
نرگس شاهینی

نرگس شاهینی

دکترای حرفه ای داروسازي
آق قلا
عبدالخلیل شایان مهر

عبدالخلیل شایان مهر

دکترای حرفه ای پزشکی
آق قلا
مهسا فغانی

مهسا فغانی

دکترای حرفه ای پزشکی
آق قلا
رابعه نظری

رابعه نظری

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
آق قلا
رقیه فرساداختر

رقیه فرساداختر

دکترای حرفه ای پزشکی
آق قلا
آمنه نوائیان

آمنه نوائیان

دکترای حرفه ای پزشکی
آق قلا
قادر دليجه

قادر دليجه

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
آق قلا
طغان نياز  طعنه

طغان نياز طعنه

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
آق قلا
عبدالجبار میرزاعلی

عبدالجبار میرزاعلی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
آق قلا
جلال الدين شیخ

جلال الدين شیخ

دکترای حرفه ای پزشکی
آق قلا
تقاندردي جلیلی

تقاندردي جلیلی

دکترای حرفه ای داروسازي
آق قلا
محمدامین ناظری

محمدامین ناظری

دکترای حرفه ای داروسازي
آق قلا
مجيدرضا 	 رجبلي

مجيدرضا رجبلي

دکترای حرفه ای پزشکی
آق قلا
کعبه نیرومندی

کعبه نیرومندی

کارشناس مامایی
آق قلا
محبوبه ملکا

محبوبه ملکا

کارشناس مامایی
آق قلا
صدرا جلالی

صدرا جلالی

کارشناس مامایی
آق قلا
هاجر بی بی راهبی

هاجر بی بی راهبی

کارشناس علوم تغذیه
آق قلا
آتوسا فرشاد

آتوسا فرشاد

کارشناس مامایی
آق قلا
فرشته درویشی

فرشته درویشی

کارشناس مامایی
آق قلا
حلیمه پارياب

حلیمه پارياب

کارشناس مامایی
آق قلا
محبوبه زارعی

محبوبه زارعی

کارشناس مامایی
آق قلا
رقیه طعنه

رقیه طعنه

کارشناس مامایی
آق قلا
عثمان امانی داز

عثمان امانی داز

کارشناس فیزیوتراپی
آق قلا
سارا ایرانفر

سارا ایرانفر

کارشناس مامایی
آق قلا
فروغ بیکی

فروغ بیکی

کارشناس مامایی
آق قلا
تکتم رضائی

تکتم رضائی

کارشناس مامایی
آق قلا
آلاله پورمحمد

آلاله پورمحمد

کارشناس مامایی
آق قلا
کاوه اعلائی

کاوه اعلائی

کارشناسی داروسازی
آق قلا