محمد شایان

محمد شایان

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
مایسا یمرلی

مایسا یمرلی

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
شهرزاد سعیدی

شهرزاد سعیدی

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
شیوا برزگری

شیوا برزگری

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
فاطمه آقاجان زاده گودرزی

فاطمه آقاجان زاده گودرزی

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
هانیه عسگری

هانیه عسگری

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
پانیذ  عزیز

پانیذ عزیز

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
 محمدصادق  شيبانی

محمدصادق شيبانی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
آزادشهر
حسن سعیدی

حسن سعیدی

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
محمدرضا حیدری

محمدرضا حیدری

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
حمیدرضا کمالی نيا

حمیدرضا کمالی نيا

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
اقدس عبدالهی

اقدس عبدالهی

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
محمود سیفی

محمود سیفی

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
مهدی  عطائی عظيمی

مهدی عطائی عظيمی

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
رسول صلاحی

رسول صلاحی

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
مهدی صدیقی

مهدی صدیقی

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
آتنا عابدینی

آتنا عابدینی

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
احمدعلی مفیدی

احمدعلی مفیدی

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
علیرضا شیرازی

علیرضا شیرازی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
آزادشهر
محسن هرویان

محسن هرویان

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
علیرضا عقيلي نسب

علیرضا عقيلي نسب

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
آزادشهر
حمید شکورزاده

حمید شکورزاده

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
عبدالمطلب کوهساریان

عبدالمطلب کوهساریان

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
هدا عبدالهی

هدا عبدالهی

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
بنت الهدی اشرفی

بنت الهدی اشرفی

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
سمیه بای

سمیه بای

دکترای حرفه ای دندانپزشکي
آزادشهر
سیدمجید حسینی بای

سیدمجید حسینی بای

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
حسین قوانلو

حسین قوانلو

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
محمدعلی شیبانی

محمدعلی شیبانی

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
یاسر اصغري وسطي كلائي

یاسر اصغري وسطي كلائي

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
فاسمعلی صلاح اندیش

فاسمعلی صلاح اندیش

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
فرشاد فرهادی

فرشاد فرهادی

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
زهرا خورشیدی پاجی

زهرا خورشیدی پاجی

دکترای حرفه ای داروسازی
آزادشهر
صغری  قاجار

صغری قاجار

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
رحمت اله  نوری نسب

رحمت اله نوری نسب

دکترای حرفه ای دندانپزشکي
آزادشهر
محمدرضا محرمخانی

محمدرضا محرمخانی

دکترای حرفه ای داروسازی
آزادشهر
امیر نوروزبهاري

امیر نوروزبهاري

دکترای حرفه ای علوم آزمايشگاهي
آزادشهر
نفیسه بای

نفیسه بای

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
قاسم کوهستانی

قاسم کوهستانی

دکترای حرفه ای داروسازي
آزادشهر
علی عرب

علی عرب

کارشناسی علوم تغذيه
آزادشهر
زرین قاضی مقدم

زرین قاضی مقدم

کارشناس مامایی
آزادشهر
فریده کریمی

فریده کریمی

کارشناسی مامايي
آزادشهر
سکینه سادات حسینی

سکینه سادات حسینی

کارشناسی مامايي
آزادشهر
طاهره خرمالی

طاهره خرمالی

کارشناسی مامايي
آزادشهر
طیبه  عادلی

طیبه عادلی

کارشناسی مامايي
آزادشهر
طاهره براتی

طاهره براتی

کارشناسی بينايي سنجي (اپتومتريک)
آزادشهر
زهرا سعیدی

زهرا سعیدی

کارشناسی مامايي
آزادشهر
سلیله امینی

سلیله امینی

کارشناسی مامايي
آزادشهر
شیما حسینی

شیما حسینی

کارشناسی بينايي سنجي (اپتومتري)
آزادشهر
فاطمه  بزرگان نيا

فاطمه بزرگان نيا

کارشناسی مامايي
آزادشهر
مرضیه گرزین

مرضیه گرزین

کارشناس مامایی
آزادشهر
مینا بای

مینا بای

کارشناسی مامايي
آزادشهر
سعیده ميرعرب رضي

سعیده ميرعرب رضي

کارشناسی مامايي
آزادشهر
مجید تکه

مجید تکه

کارشناسی داروسازي
آزادشهر
الهام سرای لو

الهام سرای لو

کارشناسی مامايي
آزادشهر
محمدرضا رضائی

محمدرضا رضائی

کارشناسی داروسازي
آزادشهر
ام كلثوم سپاهی

ام كلثوم سپاهی

کارشناس مامایی
آزادشهر
محمد قره خانی

محمد قره خانی

فیزیوتراپیست
آزادشهر