محمد شایان

محمد شایان

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
مایسا یمرلی

مایسا یمرلی

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
شهرزاد سعیدی

شهرزاد سعیدی

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
فاطمه آقاجان زاده گودرزی

فاطمه آقاجان زاده گودرزی

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
شیوا برزگری

شیوا برزگری

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
هانیه عسگری

هانیه عسگری

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
پانیذ  عزیز

پانیذ عزیز

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
اقدس عبدالهی

اقدس عبدالهی

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
حسن سعیدی

حسن سعیدی

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
محمدرضا حیدری

محمدرضا حیدری

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
حمیدرضا کمالی نيا

حمیدرضا کمالی نيا

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
 محمدصادق  شيبانی

محمدصادق شيبانی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
آزادشهر
مهدی  عطائی عظيمی

مهدی عطائی عظيمی

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
مهدی صدیقی

مهدی صدیقی

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
محمود سیفی

محمود سیفی

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
احمدعلی مفیدی

احمدعلی مفیدی

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
رسول صلاحی

رسول صلاحی

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
آتنا عابدینی

آتنا عابدینی

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
محسن هرویان

محسن هرویان

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
سیدمجید حسینی بای

سیدمجید حسینی بای

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
حسین قوانلو

حسین قوانلو

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
حمید شکورزاده

حمید شکورزاده

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
عبدالمطلب کوهساریان

عبدالمطلب کوهساریان

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
علیرضا عقيلي نسب

علیرضا عقيلي نسب

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
آزادشهر
فاسمعلی صلاح اندیش

فاسمعلی صلاح اندیش

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
سمیه بای

سمیه بای

دکترای حرفه ای دندانپزشکي
آزادشهر
فرشاد فرهادی

فرشاد فرهادی

دکترای حرفه ای پزشکی
آزادشهر
محمدعلی شیبانی

محمدعلی شیبانی

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
یاسر اصغري وسطي كلائي

یاسر اصغري وسطي كلائي

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
هدا عبدالهی

هدا عبدالهی

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
زهرا خورشیدی پاجی

زهرا خورشیدی پاجی

دکترای حرفه ای داروسازی
آزادشهر
علیرضا شیرازی

علیرضا شیرازی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی
آزادشهر
بنت الهدی اشرفی

بنت الهدی اشرفی

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
صغری  قاجار

صغری قاجار

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
رحمت اله  نوری نسب

رحمت اله نوری نسب

دکترای حرفه ای دندانپزشکي
آزادشهر
محمدرضا محرمخانی

محمدرضا محرمخانی

دکترای حرفه ای داروسازی
آزادشهر
امیر نوروزبهاري

امیر نوروزبهاري

دکترای حرفه ای علوم آزمايشگاهي
آزادشهر
نفیسه بای

نفیسه بای

دکترای حرفه ای پزشکي
آزادشهر
قاسم کوهستانی

قاسم کوهستانی

دکترای حرفه ای داروسازي
آزادشهر
فریده کریمی

فریده کریمی

کارشناسی مامايي
آزادشهر
سکینه سادات حسینی

سکینه سادات حسینی

کارشناسی مامايي
آزادشهر
زرین قاضی مقدم

زرین قاضی مقدم

کارشناس مامایی
آزادشهر
طاهره خرمالی

طاهره خرمالی

کارشناسی مامايي
آزادشهر
طیبه  عادلی

طیبه عادلی

کارشناسی مامايي
آزادشهر
علی عرب

علی عرب

کارشناسی علوم تغذيه
آزادشهر
طاهره براتی

طاهره براتی

کارشناسی بينايي سنجي (اپتومتريک)
آزادشهر
سلیله امینی

سلیله امینی

کارشناسی مامايي
آزادشهر
زهرا سعیدی

زهرا سعیدی

کارشناسی مامايي
آزادشهر
شیما حسینی

شیما حسینی

کارشناسی بينايي سنجي (اپتومتري)
آزادشهر
مرضیه گرزین

مرضیه گرزین

کارشناس مامایی
آزادشهر
فاطمه  بزرگان نيا

فاطمه بزرگان نيا

کارشناسی مامايي
آزادشهر
مجید تکه

مجید تکه

کارشناسی داروسازي
آزادشهر
مینا بای

مینا بای

کارشناسی مامايي
آزادشهر
سعیده ميرعرب رضي

سعیده ميرعرب رضي

کارشناسی مامايي
آزادشهر
الهام سرای لو

الهام سرای لو

کارشناسی مامايي
آزادشهر
محمدرضا رضائی

محمدرضا رضائی

کارشناسی داروسازي
آزادشهر
ام كلثوم سپاهی

ام كلثوم سپاهی

کارشناس مامایی
آزادشهر